ИКТ култура в училище | Оценяване на e-Зрелостта на Вашето училище

ИКТ култура в училище

Училището може да демонстрира: Съзнаване, че ИКТ влияят върху качеството на учене и преподаване, отношението и поведението на учениците и по-широкото училищно общество.

Acknowledgement

This questionnaire is based on the Self-Evaluation Tool developed as part  of the Digital Schools Award,  an initiative of Ireland’s NCTE in collaboration with the IPPN, INTO and CESI (www.digitalschools.ie)